Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Văn phòng HĐND - UBND huyện

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
                        * Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.136 - Fax: 0240.3886.136
* Email: sondong_vt@bacgiang.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Văn phòng

Ảnh: (Chưa cập nhật) 
1. Ông Hoàng Văn Phương
- Chức vụ: Chánh Văn phòng 
- Điện thoại: 0240.3886.146
- Email: phuonghv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Nguyễn Văn Nguyễn
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 
- Điện thoại: 0240.3886.704
- Email: nguyennv_sondong@bacgiang.gov.vn
 

3. Ông Nguyễn Thành Phong

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0240.3887.272
- Email: phongnt_sondong@bacgiang.gov.vn
 

4. Ông Triệu Hữu Năm

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0240.3887.075
- Email: namth_sondong@bacgiang.gov.vn
IINhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình UBND huyện  chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của UBND huyện. Đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoach công tác của UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật; theo dõi, đụn đốc kiểm tra sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các  nhiệm vụ được giao.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp tình hình hoạt động của UBND huyện, các cơ quan, UBND các xã, thị trấn về Kinh tế, Xã hội, ANQP tại địa phương. Thực hiện công tác tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các phiên họp, buổi làm việc của UBND, 
 Chủ tịch UBND huyện.

3. Trình UBND huyện quyết định, phê duyệt, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
4. Chủ trì soạn thảo các Đề án, dự thảo văn bản theo sự phân công của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn  cấp huyện, UBND các xã, thị trấn; soạn thảo, chuẩn bị các đề án, văn bản được phân công phụ trách.

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định.
 
6. Tham mưu   giúp Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân cấp huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

7. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện 
; các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn.

8. Tham mưu ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện đúng trình tự, thể thức quy định; đảm bảo các hoạt động thông tin 
 bảo mật hành chính, tin học hoá hành chính nhà nước của UBND huyện.

9. Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND-UBND huyện.
 
10. Hướng dẫn cán bộ phụ trách hành chính các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cán bộ Văn phòng - Thống kê UBND các xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính, tin học hoá quản lý hành chính theo quy định của pháp  luật.

11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND-UBND  huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện.
 
12. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,  viên chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND huyện.
 
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND, UBND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện  giao.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,331
Tổng số trong ngày: 715
Tổng số trong tuần: 7,771
Tổng số trong tháng: 15,803
Tổng số trong năm: 52,616
Tổng số truy cập: 62,786