Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phòng Tài chính - Kế hoạch

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.114
* Email: phongtckh_sondong@bacgiang.gov.vn
 
I. Bộ máy tổ chức
                           
1. Bà Tống Thị Hương Giang
Chức Vụ: Trưởng phòng
Điện Thoại: 0240.3887.034
Email: giangtth_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Nguyễn Văn Hoàn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.901
Email: hoannv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Ngọc Văn Sơn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0912 008 693
Email: sonnv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Hà Thanh Tùng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0988 677 275
Email: tunght_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư
- Thực hiện nhiệm  vụ kế hoạch kinh tế xã hội và đầu tư; trình UBND huyện và Sở Kế hoạch - Đầu tư, các văn bản hướng dẫn về công tác kế hoạch kinh tế - xã hội và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của UBND huyện và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

- Trình UBND huyện các quy hoạch, kế hoạch 10 năm, 5 năm và hàng năm, hướng dẫn
, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh.
- Thẩm định báo cáo đầu tư trình UBND huyện phê duyệt, xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm trình UBND huyện phê duyệt, hướng dẫn nghiệp vụ  chuyên môn cho cán bộ xã, thị trấn làm công tác kế hoạch và đầu tư.

- Tham mưu cho UBND huyện cấp đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 
- Tổng hợp kết quả thực  hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, xây dựng cơ bản, nhiệm vụ được giao báo cáo UBND huyện và trình HĐND huyện.

2. Nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách.
 
- Phòng Tài chính - Kế hoach là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp UBND huyện quản lý về tài chính từ khâu lập, chấp hành, quyết toán, quản lý về giá cả; xây dựng kế hoạch dự toán thu chi ngân sách hàng năm vă 5 năm , tổ chức phân phối, Giám đốc tài chính theo phân cấp quản lý ngân sách của nhà nước.

- Trình UBND huyện quyết định kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách hàng năm ( bao gồm dự toán đầu năm và bổ sung trong năm) cho các đơn vị dự toán, đơn vị thụ hưởng ngân sách, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách sau khi được phê duyệt.
- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí bổ sung và kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị dự toán theo  quy định.

- Hướng dẫn kiểm tra các chương trình, mục tiêu; sự nghiệp kinh tế, nông lâm nghiệp, giao thông xây dựng, sự nghiệp Môi trường và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.
 
- Hướng dẫn các đơn vị dự toán, đơn vị thụ hưởng ngân sách, các xã, thị trấn thực hiện Luật Ngân sách và chế độ chính sách về tài chính.
- Thẩm định quyết toán thu chi ngân sách hàng năm đối với ngân sách cấp xã và các đơn vị dự toán của huyện, các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ  nguồn ngân sách của huyện theo Luật Ngân sách quy định.

- Quyết toán ngân sách hàng năm trình HĐND huyện phê duyệt.
 
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về nhiệm vụ tài chính, ngân sách theo quy định của UBND huyện và Sở Tài chính.
- Đề ra biện pháp phối  kết hợp với các cơ quan đơn vị như: Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND các xã, thị trấn để tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, tiết kiệm chi ngân sách.

3. Nhiệm vụ giá:
 
- Trình UBND huyện các quyết định về giá tài sản trờn đất phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng , mua sắm tài sản, thanh lý tài sản và bán hàng tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Thẩm định quyết toán vốn các công trình xây dựng cơ bản theo hướng dẫn.
 
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo giá theo quy định của Sở Tài chính.
- Phối kết hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra việc chấp hành chính  sách giá cả trên địa bàn huyện.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,200
Tổng số trong ngày: 601
Tổng số trong tuần: 7,657
Tổng số trong tháng: 15,689
Tổng số trong năm: 52,502
Tổng số truy cập: 62,672