Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phòng Nông nghiệp - PTNT

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.119
* Email: phongnn@bacgiang.gov.vn
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Bà Hoàng Thị Ninh
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3886.896
- Email: ninhht_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Nguyễn Ngọc Trường
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3886.222
- Email: khoinv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
3. Ông Trần Ngọc Kiên
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3886.119
- Email: kientn_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện.
2. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển khoa học và công nghệ, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo phân cấp của UBND cấp tỉnh.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
5. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,  bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
7. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện về các lĩnh vực: phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế HTX nông, lâm, ngư nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.
8. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.
9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.
10. Tổ chức thực hiện công tác công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.
11. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND cấp huyện.
12. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý trên địa bàn huyện.
13. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.
15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ theo quy định của UBND cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ.
16. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,115
Tổng số trong ngày: 544
Tổng số trong tuần: 7,600
Tổng số trong tháng: 15,632
Tổng số trong năm: 52,445
Tổng số truy cập: 62,615