Tên văn bản Cơ quan BH Loại Văn Bản Hạn xin ý kiến File gắn
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án di dân tái định cư các hộ dân thôn Đồng thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động thuộc dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử From 2016-10-11 07:00:00 To 2016-10-11 07:00:00
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ UBND Huyện Quyết định From 2016-10-11 07:00:00 To 2016-10-11 07:00:00
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo “Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại UBND huyện Sơn Động” UBND Huyện Quyết định From 2014-11-03 08:00:00 To 2014-11-12 08:00:00 ,
Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo “Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động” UBND Huyện Nghị Quyết From 2014-11-03 08:00:00 To 2014-11-12 08:00:00 , ,
Trang Thông tin điện tử Huyện Son Động - Tỉnh Bắc Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, các bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan UBND Huyện Quyết định From 2014-01-01 08:00:00 To 2014-01-15 08:00:00
Dự thảo Thông tư Quy định quản lý, khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp được tao ra bằng nguồn kinh phí Nhà nước Trung ương Thông tư From 2013-09-11 03:00:00 To 2013-09-11 03:00:00
Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia Trung ương Thông tư From 2013-09-11 03:00:00 To 2013-09-30 03:00:00
Dự thảo Quyết định Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính UBND Tỉnh Quyết định From 2013-06-13 03:00:00 To 2013-06-26 03:00:00