Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh Văn bản chỉ đạo điều hành UBND Tỉnh

SƠN ĐỘNG QUÊ HƯƠNG TÔI SƠN ĐỘNG QUÊ HƯƠNG TÔI

Phòng Văn hóa - Thông tin

Phòng Văn hóa - Thông tin(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.110 * Email: phongvhtt@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Văn phòng HĐND - UBND huyện

Văn phòng HĐND - UBND huyện(14/11/2013)

                        * Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.136 - Fax: 0240. 3 ...

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.108 * Email: phongct_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Phòng Tài nguyên - Môi trường(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.2216.120 * Email: phongtnmt_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng Giáo dục - Đào tạo(14/11/2013)

* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.133 * Email: phonggd_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.114 * Email: phongtckh_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Phòng Lao động - TB&XH

Phòng Lao động - TB&XH(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.115 * Email: phongld_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức ...

Thanh tra huyện

Thanh tra huyện(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.149 * Email: tiepdan_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức ...

Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.221 * Email: phongtp_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Phòng Nông nghiệp - PTNT

Phòng Nông nghiệp - PTNT(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.119 * Email: phongnn@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức  ...

Phòng Y tế

Phòng Y tế(14/11/2013)

* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 886.860 * Email: phongyt@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   ...

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 02403.886.453 * Email:  phongnv_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   ...

Phòng Dân tộc

Phòng Dân tộc(14/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240. 3 887.271 * Email: phongdt_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức ...

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Trung tâm Văn hóa - Thể thao(02/12/2013)

I. Bộ máy tổ chức                                     1. Ông...

Đài Truyền thanh - Truyền hình

Đài Truyền thanh - Truyền hình(01/12/2013)

* Địa chỉ: Thôn Thượng xã An Châu huyện Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.204 * Email: daittth_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Trạm Khuyến nông

Trạm Khuyến nông(01/12/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.409 * Email: tramkn_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

Trung tâm Dân số - KHHGĐ(01/12/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.167 * Email:  ttdssondong_ccds@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Ban Quản lý Dự án xây dựng

Ban Quản lý Dự án xây dựng(01/12/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.825 * Email: banqldaxd_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Đội Quản lý TT GT-XD&MT

Đội Quản lý TT GT-XD&MT(01/12/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 0240.6272.055 * Email:  qlttgtxdmt_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức ...

Trung tâm phát triển Quỹ đất và CNN

Trung tâm phát triển Quỹ đất và CNN(21/11/2013)

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 02403. 599.558 * Email: ttptquydat_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức  ...

Xã An Lạc

Xã An Lạc(14/11/2013)

Noi dung dang duoc cap nhat

Xã Dương Hưu

Xã Dương Hưu(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Hữu Sản

Xã Hữu Sản(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Thanh Luận

Xã Thanh Luận(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Vân Sơn

Xã Vân Sơn(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Tuấn Mậu

Xã Tuấn Mậu(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Lệ Viễn

Xã Lệ Viễn(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Thị trấn Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Vĩnh Khương

Xã Vĩnh Khương(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Bông Am

Xã Bông Am(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã An Lập

Xã An Lập(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Tuấn Đạo

Xã Tuấn Đạo(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã An Châu

Xã An Châu(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Xã Yên Định

Xã Yên Định(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Thị trấn An Châu

Thị trấn An Châu(14/11/2013)

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

SƠN ĐỘNG QUA ẢNH SƠN ĐỘNG QUA ẢNH

THÔNG TIN QUẢNG BÁ THÔNG TIN QUẢNG BÁ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,128
Tổng số trong ngày: 546
Tổng số trong tuần: 7,603
Tổng số trong tháng: 15,635
Tổng số trong năm: 52,448
Tổng số truy cập: 62,618