CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiên ISO, ứng dụng CNTT năm 2018

Ngày 26/02/2018, UBND huyện Sơn Động xây dựng Kế hoạch số 17/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiên ISO, ứng dụng CNTT năm 2018.

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Ngày 12/01/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Subscribe to CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH