CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/3/2017.

Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/3/2017 quy định danh mục, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyên, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp...

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tuc hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 4405/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-VP về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiên ISO, ứng dụng CNTT năm 2018

Ngày 26/02/2018, UBND huyện Sơn Động xây dựng Kế hoạch số 17/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiên ISO, ứng dụng CNTT năm 2018.

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Ngày 12/01/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Subscribe to CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH