ISO 9001 - 2008

Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng  Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà ...

Subscribe to ISO 9001 - 2008