Ủy ban nhân dân

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND

(Theo Luật số 11/2003/QH11 Luật tổ chức HĐND và UBND) Điều 97 Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ  ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình...

Thường Trực UBND huyện

UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2011 - 2016  ***********************   THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN     Đ/c Nguyễn Quang Ngạn  Phó BTHU, Chủ...

Subscribe to Ủy ban nhân dân