Thông báo số lượng, cơ cấu tiếp nhận giáo viên năm 2018.

Thực hiện Công văn số 495/SNV-CCVC ngày 09/5/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc tiếp nhận, điều động và tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019. UBND huyên Sơn Động ban hành Thông báo số 18/TB-UBND ngày 14/5/2018 về số lượng, cơ cấu tiếp nhận giáo viên năm 2018.