Phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới ra ngoài thực địa cho đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Sơn đến năm 2025 tầm nhìn 2030