Phê duyết kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2020 huyện SĐ