Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói: Tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch SD đất đến năm 2020 huyện SĐ