Tăng cường quản lý và sử dụng con dấu

(BG) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố tăng cường quản lý và sử dụng con dấu, điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là những người trực tiếp được giao quản lý và sử dụng con dấu, người kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nắm vững nội dung và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất và quản lý về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và quản lý, sử dụng con dấu trên phạm vi toàn tỉnh; rà soát, đối chiếu công tác quản lý thực tế với các quy định mới về quản lý, sử dụng con dấu và quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện quy định tại hai Nghị định trên để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ cán bộ có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân các quy định của Nhà nước về đăng ký, quản lý con dấu, quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương pháp đăng ký, quản lý, sử dụng con dấu, điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức… kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót và ngăn chặn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và quản lý, sử dụng con dấu.

 

Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu, điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh ngành, nghề, dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ trước khi kinh doanh và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn việc thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định. Đồng thời cấp kinh phí cho việc tập huấn, tuyên truyền, in ấn các loại biểu mẫu triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP./.

Xem chi tiết Công văn tại đây./.