Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi

Ngày 25/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 400/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, sở, ngành và các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch sởi trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch sởi theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành nhằm kịp thời cung cấp thông tin về các hoạt động phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh nguy hiểm khác; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời đối với UBND tỉnh và Bộ Y tế về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, hướng dẫn, chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền những thông tin liên quan tới diễn biến của dịch sởi nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch ở người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

*Xem chi tiết Công văn số 400/UBND-VX tại đây./.

Theo: bacgiang.gov.vn