Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY SƠN ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

*******

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

Đ/c Nghiêm Xuân Hưởng
Bí thư Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3886 168

 

 

Đ/c Hoàng Mi Ca
Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0204 3886 134

 

Đ/c Nguyễn Quang Ngạn
Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0204 3886 164

Email:ngannq_sondong@bacgiang.gov.vn

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/c Hoàng Văn Trọng
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0204 3886 159

 

 

Đ/c Giáp Văn Tâm
Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0204 3886 111

Email: tamgv_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Đinh Quang Hiệp
Trưởng Công an huyện
Điện thoại: 0204 3886 105

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng
Chỉ huy trưởng BCHQS huyện
Điện thoại: 0204 3886 106

Đ/c Đỗ Văn Cầm

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3886 196

Đ/c Phạm Văn Sơn 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3886 197

Đ/c Hoàng Duy San
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3887 264

Đ/c Nguyễn Thị Liễu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3886 195