Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

I. Bộ máy tổ chức

                                   

1. Ông Nguyễn Văn Sơn

- Chức vụ: GĐ Trung tâm

- Điện thoại: 0975 205 333

- Email: sonnv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Vi Sỹ Quản

- Chức vụ: PGĐ Trung tâm

- Điện thoại: 0972 675 630

- Email: quanvs_sondong@bacgiang.gov.vn

 

3. Ông Trương Ngọc Tuân

- Chức vụ: PGĐ Trung tâm

- Điện thoại: 0988 100 718

- Email: tuantn_sondong@bacgiang.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Văn hóa –Thể thao huyện Sơn Động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Sơn Động; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Văn hóa- Thể thao Sơn Động có có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của huyện;

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương;

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao và du lịch hàng năm. Hướng dẫn, các nhà văn hóa. Các Câu lạc bộ, thư viện, tủ sách cơ sở.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật; các hoạt động thể dục thể thao hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; phong trào văn hóa - thể dục thể thao ở cơ sở. Thông qua đó phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sưu tầm bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,150
Tổng số trong ngày: 585
Tổng số trong tuần: 7,641
Tổng số trong tháng: 15,673
Tổng số trong năm: 52,486
Tổng số truy cập: 62,656