Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.149
* Email: tiepdan_sondong@bacgiang.gov.vn
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông: Nông Văn Thực
- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại: 0240.3886.149
- Email: thucnv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông: Lâm Văn Bảo
- Chức Vụ: Phó Chánh Thanh tra
- Điện Thoại: 0240.3886.149
- Email: baolv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
3. Ông: Nguyễn Trí Vũ
- Chức Vụ: Phó Chánh Thanh tra
- Điện Thoại: 0240.3886.149
- Email: vunt_sondong@bacgiang.gov.vn
 
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
Thanh tra huyện thực hiện  nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 
2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chương trình, kế hoạch  thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
 
4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.
5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban  nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.
 
7. Về Thanh tra:
a) Thanh tra việc thực hiện  chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
 
c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao;
d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử  lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 
a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã,  thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
b) Thanh tra, kiểm tra trỏch nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản  lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tiếp công dan, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện khi được giao;
 
d) Xem xétt,  kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện đó giải quyết nhưng có vi pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đó giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 
9. Về phòng, chống tham nhũng:
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng   của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân,Toà án nhân dân trong việc phỏt hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;
 
c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống  tham nhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị cú  liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.
 
12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Thanh tra tỉnh.
13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ  đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

14. Quản lý tài chớnh, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 
15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân  dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,183
Tổng số trong ngày: 540
Tổng số trong tuần: 7,596
Tổng số trong tháng: 15,628
Tổng số trong năm: 52,441
Tổng số truy cập: 62,611