Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.860
* Email: phongyt@bacgiang.gov.vn
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông Nguyễn Đăng Khoa
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3886.287
- Email: khoand_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Nguyễn Kim Cương
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3886.287
- Email: cuongnk_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình ủy ban nhân dân  cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm; đề án; chương trình trong lĩnh vực cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực phát triển y tế trên địa bàn.

2. Trình ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các biện pháp 
 huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai, thảm họa ảnh hưởng  đến sức khỏe người dân trên địa bàn huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ 
 biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y dược tư nhân 
 trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ 
 sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND 
 cấp xã trong việc thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số-kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng 
 về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của phòng theo phân cấp của UBND huyện.

8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chế độ thông tin, báo 
 cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Y tế.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định 
 của pháp luật và phân công của UBND huyện.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp 
 luật.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,394
Tổng số trong ngày: 704
Tổng số trong tuần: 7,760
Tổng số trong tháng: 15,792
Tổng số trong năm: 52,606
Tổng số truy cập: 62,776