Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phòng Văn hóa - Thông tin

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang

* Điện thoại: 0240.3886.110

* Email: phongvhtt@bacgiang.gov.vn

 

I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông Nguyễn Văn Thức
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.110
Email: thucnc_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Chu Văn Bình
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.110
Email: binhcv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
3. Ông Hoàng Văn Hoài
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.110
Email: hoaihv_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình ủy ban nhân dân huyện  ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm; đề án; chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, phát triển thông tin truyền thông.

2. Trình ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa,  thể dục, thể thao,  du lịch và gia đình, thông tin và truyền thông và các biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo phân cấp của UBND 
 tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
 
4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ;  phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du  lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao du lich, điểm vui chơi công cộng; các doanh nghiệp, đại lý bưu chính, viễn thông, internet; các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 
6. Giúp  UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

7. Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; tổ chức công tác bảo vệ an toàn an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh theo quy định 
 của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện.

 8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý các đại lý Bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Theo dõi, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn theo sự phân công của UBND huyện.
 
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể  dục, thể thao, du lịch các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
 
11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các hoạt động thông  tin truyền thông theo quy định của UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

12. Quản lý tổ chức biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp 
 luật và sự phân công của UBND huyện.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Thông tin - Thể dục thể thao theo sự phân công của UBND huyện.
 
14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.
15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND  huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,140
Tổng số trong ngày: 576
Tổng số trong tuần: 7,632
Tổng số trong tháng: 15,664
Tổng số trong năm: 52,477
Tổng số truy cập: 62,647