Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.221
* Email: phongtp_sondong@bacgiang.gov.vn
 
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông Đỗ Xuân Thu
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.221
Email: thudx_sondong@bacgiang.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Ông Trịnh Văn Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.221
Email: dungtv_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác  xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL).

- Trình UBND huyện ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về công tác Tư pháp trên địa bàn huyện.
 
- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vào các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành.
 
2. Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật.
- Tham mưu giúp UBND huyện kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành, hướng dẫn UBND cấp xã tự kiểm tra văn bản QPPL.
- Thực hiện việc kiểm tra văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật . Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

3. Phổ biến giáo dục pháp luật.
 
- Xây dựng trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục phỏp luật hàng năm trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện.
 
- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của các làng, bản, khu phố, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
4. Tổ chức triển khai thực hiện các quy  định về công tác hoà giải cơ sở theo sự chỉ đạo của cơ quan Tư pháp cấp trên và UBND huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải cơ sở ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên.

5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thi hành án Dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.
 
6. Hướng dẫn kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND cấp xã, thị trấn thực hiện chứng thực  một số việc theo thẩm quyền của UBND huyện và sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc đăng ký, quản lý, hộ tịch theo thẩm quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
 
8. Thực hiện trợ  giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, công tác về chuyên môn nghiệp vụ, công tác Tư pháp ở cấp xã.
 
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND huyện giao. 

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,216
Tổng số trong ngày: 613
Tổng số trong tuần: 7,669
Tổng số trong tháng: 15,701
Tổng số trong năm: 52,514
Tổng số truy cập: 62,684