Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phòng Tài nguyên - Môi trường

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.2216.120
* Email: phongtnmt_sondong@bacgiang.gov.vn
 
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông Ngọc Minh Phụng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3598.967
Email: phungnv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông Lê Quang Thanh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.2216.120
Email: thanhlq_sondong@bacgiang.gov.vn
 
3. Ông Nguyễn Quang Ngàn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:
 
 
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình UBND cấp huyện ban hành  các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý Tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND cấp huyện ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
 cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
 
4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng  ĐKQSDĐ cấp huyện theo phân cấp của  UBND cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức chuyên môn  về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
 
6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ  đạo của UBND cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có).

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu 
 trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

8. Điều tra, 
 thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND cấp huyện
 
10. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh  tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường .

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
 
12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND cấp huyện và Sở Tài  nguyên và Môi trường.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.
 
14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc  phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.
 
16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc theo quy   định của pháp luật.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,163
Tổng số trong ngày: 504
Tổng số trong tuần: 7,560
Tổng số trong tháng: 15,592
Tổng số trong năm: 52,405
Tổng số truy cập: 62,575