Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang

* Điện thoại: 02403.886.453

* Email: phongnv_sondong@bacgiang.gov.vn

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Bà Nguyễn Thị Sơn

- Chức vụ: Trưởng Phòng

- Điện thoại: 0240.3599.600

- Email: sonnt_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng

- Điện thoại: 0240.3886.453

- Email: dungnt_sondong@bacgiang.gov.vn

 

3. Ông Nguyễn Hồng Thái

- Chức vụ: Phó trưởng Phòng

- Điện thoại: 0240.3886.453

- Email: thainh_sondong@bacgiang.gov.vn

 

4. Ông Chu Văn Oánh

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại:

- Email: oanhcv_sondong@bacgiang.gov.vn

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình ủy ban nhân dân cấp huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ, tôn giáo, dân tộc, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

4.1. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và Sở quản lý ngành;

4.2. Trình ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc để ủy ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện;

4.3. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

4.4. Tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

5.1. Tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

5.2. Giúp ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

5.3. Giúp ủy ban nhân dân huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

6.1. Giúp ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của ủy ban nhân dân cấp huyện và hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ;

6.2. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của ủy ban nhân dân cấp xã; giúp ủy ban nhân dân huyện trình ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

6.3. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

6.4. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó thôn, bản, tổ dân phố.

7. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

8.1. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã.

8.2. Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách xã; cán bộ y tế cơ sở, khuyến nông cơ sở theo phân cấp.

9. Về cải cách hành chính:

9.1. Giúp ủy ban nhân dân huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

9.2. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

9.3. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo ủy ban nhân dân huyện và cấp tỉnh.

10. Giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

11.1. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

11.2. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

12. Về công tác thi đua, khen thưởng:

12.1. Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện;

12.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,140
Tổng số trong ngày: 537
Tổng số trong tuần: 7,593
Tổng số trong tháng: 15,625
Tổng số trong năm: 52,438
Tổng số truy cập: 62,608