Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phòng Lao động - TB&XH

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.115
* Email: phongld_sondong@bacgiang.gov.vn
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Bà Vi Thị Tú
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0240. 2216.040
- Email: tuvt_sondong@bacgiang.gov.vn
 
 
2. Bà Hoàng Thị Hạ
- Chức vụ: Phó trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3886.115
- Email: haht_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
 1. Trình ủy ban nhân dân  huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý  nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn và tổ chức 
 triển khai thực hiện theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực 
 thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt 
 động trên địa bàn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ pháp luật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy 
 quyền.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn huyện.
 
7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền  hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.
 
9. Tổ  chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật trên địa bàn  huyện.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện 
 chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ 
, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng.

12. Quản lý tài chính, tài sản 
 được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao. 
 

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,272
Tổng số trong ngày: 633
Tổng số trong tuần: 7,689
Tổng số trong tháng: 15,721
Tổng số trong năm: 52,534
Tổng số truy cập: 62,704