Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.108
* Email: phongct_sondong@bacgiang.gov.vn
 
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông: Ngô Văn Phương
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.108
Email: phuongnv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
2. Ông: Đàm Văn Lịch
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.108
Email: lichdv_sondong@bacgiang.gov.vn
 
3. Ông: Vi Hồ Phong
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.108
Email: phongvh_sondong@bacgiang.gov.vn
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Trình UBND huyện dự  thảo, Quyết định, Chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ, công nghiệp, TTCN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm. Giúp UBND huyện lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện hàng năm trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ.

2. Các nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực:
 
2.1. Về xây dựng:
- Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
- Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công  trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.
 
- Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo phân cấp.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
- Giúp Uỷ  ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
 
- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức chuyên môn nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; phối hợp với Thanh tra xây dựng cấp huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức Thanh tra xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã (áp dụng tại các thành phố có thí điểm thành lập Thanh tra chuyên ngành xây dựng đến cấp xã);
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ   được giao với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 
- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.
2.2. Về giao thông:
- Tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt trên địa bàn huyện. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện về giao thông vận tải trên địa bàn. Xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức  có liên quan trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông.
- Tham mưu UBND huyện về công tác an toàn giao thông hành lang đường bộ, đường thuỷ, đường sắt. Bảo vệ các công trình giao thông, đình chỉ và xử lý các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông trên địa bàn.
- Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu an toàn giao thông trên các tuyến giao thông thuộc huyện quản lý.
- Xây dựng kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đối với các xã, thị trấn.
- Lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và làm mới các tuyến đường giao thông thuộc huyện quản lý.
- Thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo quy định của pháp luật.
2.3. Về  khoa học công nghệ:

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước về khoa học, công nghệ, Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn huyện.
 
- Tổ chức phổ biến tuyên truyền và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống ở địa phương. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập kiến thức khoa học công nghệ; lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống phù hợp với điều kiện của huyện.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học công nghệ huyện.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và Thanh tra Sở khoa học công nghệ, kiểm tra, thanh tra các hoạt động về khoa học công nghệ, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với mọi thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.
2.4. Về công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp:
- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, các quy định của UBND tỉnh , Sở Công Thương về hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của huyện theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân vào phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện về việc cho các Tổ chức, cá nhân triển khai các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển Công nghiệp – tiểu thủ Công  nghiệp trên địa bàn huyện.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
- Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực trên địa bàn, quản lý Nhà nước về điện nông thôn.
- Tổ chức triển khai các ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
- Thực hiện công tác thống kê, thông tin công nghiệp theo hướng dẫn của Sở Công Thương.
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với UBND huyện và Sở Công Thương.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.
2.5. Về Thương mại:
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển các chương trình dự án về thương mại đã được phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại gồm: các loại hình chợ, trung tâm thương mại, hệ thống   các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hợp tác xã thương mại và các loại hình kết cấu thương mại khác.

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách lưu thông hàng hoá về dịch vụ thương mại trên địa bàn.
 
- Tổng hợp xử lý thông tin về thị trường trên địa bàn huyện về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu.
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Công Thương tình hình thực hiện các biện pháp phát triển xuất khẩu hàng hoá cho phù hợp yêu cầu thực tế trên địa bàn huyện.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện.
- Tổng hợp và báo cáo tình hình thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý những vi phạm theo quy định và yêu cầu của cấp trên.
- Được yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan trong huyện cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho nhiệm vụ được giao.
- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật; được yêu cầu thương nhân báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước của Phòng.
- Thực hiện chế độ thông tin về thương mại, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực phân công theo quy định của UBND huyện và Sở Công Thương.
- Kiểm tra việc thi hành pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc phạm   vi quản lý nhà nước của Phòng.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.
 
 

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,385
Tổng số trong ngày: 708
Tổng số trong tuần: 7,764
Tổng số trong tháng: 15,796
Tổng số trong năm: 52,609
Tổng số truy cập: 62,779