Hệ thống Văn bản quy phạp pháp luật

Trích yếu Cơ quan BH Ngày hiệu lực Ngày ký Nội dung File
Quyết định xử phạt ông Vũ Thiên Lý UBND Huyện 2017-01-06 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
Xử phạt ông Hoàng Văn Hải UBND Huyện 2017-11-13 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
Xử phạt UBND Huyện 2017-01-06 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
tập huấn UBND Huyện 2016-11-07 00:00:00 2016-11-07 00:00:00 123
Chỉ thị của BTV Huyện ủy V/v lãnh đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên năm 2016 UBND Huyện 2016-10-10 00:00:00 2016-10-10 00:00:00 Chi tiết xem tại đây !
V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2477/QĐ-XPVPHC ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính UBND Huyện 2016-06-22 00:00:00 2016-06-22 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Công Yên UBND Huyện 2016-06-15 00:00:00 2016-06-15 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Văn Nam UBND Huyện 2016-06-10 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với bà: Lãnh Thị Trường UBND Huyện 2016-06-10 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trung Kiên UBND Huyện 2016-07-31 00:00:00 2016-07-31 00:00:00
Xử phạt hành chính đối với ông Bùi Văn Đảm UBND Huyện 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
Xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Văn Tỵ UBND Huyện 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Vi Văn Bốn UBND Huyện 2016-04-19 00:00:00 2016-04-19 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với bà Vũ Thị Ngân UBND Huyện 2016-04-19 00:00:00 2016-04-19 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Đinh Thị Hiền UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Nông Thị Bông UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Lê Minh Thủ UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Đặng Hiệu Hoa UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Tô Văn Chiến UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Đặng Văn Tú UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00

Pages