Hệ thống Văn bản quy phạp pháp luật

Trích yếu Cơ quan BH Ngày hiệu lực Ngày ký Nội dung File
tập huấn UBND Huyện 2016-11-07 00:00:00 2016-11-07 00:00:00 123
Chỉ thị của BTV Huyện ủy V/v lãnh đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên năm 2016 UBND Huyện 2016-10-10 00:00:00 2016-10-10 00:00:00 Chi tiết xem tại đây !
V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2477/QĐ-XPVPHC ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính UBND Huyện 2016-06-22 00:00:00 2016-06-22 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Công Yên UBND Huyện 2016-06-15 00:00:00 2016-06-15 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Văn Nam UBND Huyện 2016-06-10 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với bà: Lãnh Thị Trường UBND Huyện 2016-06-10 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trung Kiên UBND Huyện 2016-07-31 00:00:00 2016-07-31 00:00:00
Xử phạt hành chính đối với ông Bùi Văn Đảm UBND Huyện 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
Xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Văn Tỵ UBND Huyện 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Vi Văn Bốn UBND Huyện 2016-04-19 00:00:00 2016-04-19 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với bà Vũ Thị Ngân UBND Huyện 2016-04-19 00:00:00 2016-04-19 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Đinh Thị Hiền UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Nông Thị Bông UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Lê Minh Thủ UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Đặng Hiệu Hoa UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Tô Văn Chiến UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Đặng Văn Tú UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Lê Thành Phương UBND Huyện 2016-01-02 00:00:00 2016-01-02 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Vũ Văn Hơn UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông (bà) Ngô Văn Tân UBND Huyện 2016-02-01 00:00:00 2016-02-01 00:00:00

Pages