Cơ quan chuyên môn

Phòng Văn hóa - Thông tin

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.110 * Email: phongvhtt@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Nguyễn Văn Thức Chức vụ: Trưởng phòng Điện thoại...

Phòng Nội vụ

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 02403.886.453 * Email: phongnv_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Nguyễn Thị Sơn - Chức vụ: Trưởng Phòng - Điện thoại...

Phòng Y tế

* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.860 * Email: phongyt@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chức vụ: Trưởng phòng - Điện thoại: 0240.3886...

Phòng Nông nghiệp - PTNT

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.119 * Email: phongnn@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Hoàng Thị Ninh - Chức vụ: Trưởng phòng - Điện...

Phòng Dân tộc

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3887.271 * Email: phongdt_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông La Hữu Hiệp - Chức vụ: Trưởng phòng -...

Phòng Tư pháp

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.221 * Email: phongtp_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Đỗ Xuân Thu Chức vụ: Trưởng phòng...

Thanh tra huyện

* Địa chỉ: Thị trấn Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.149 * Email: tiepdan_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông: Nông Văn Thực - Chức vụ: Chánh Thanh tra - Điện...

Phòng Lao động - TB&XH

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.115 * Email: phongld_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Vi Thị Tú - Chức vụ: Trưởng phòng -...

Phòng Tài chính - Kế hoạch

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.114 * Email: phongtckh_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức                  ...

Phòng Giáo dục - Đào tạo

* Địa chỉ: Xã An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.133 * Email: phonggd_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Thân Văn Đạc - Chức vụ: Trưởng phòng - Điện...

Phòng Tài nguyên - Môi trường

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.2216.120 * Email: phongtnmt_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Ngọc Minh Phụng Chức vụ: Trưởng phòng...

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.108 * Email: phongct_sondong@bacgiang.gov.vn   I. Bộ máy tổ chức   1. Ông: Ngô Văn Phương Chức vụ: Trưởng...

Văn phòng HĐND - UBND huyện

                        * Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.136 - Fax: 0240.3886.136 * Email: sondong_vt@bacgiang.gov.vn   I. Lãnh đạo...

Subscribe to Cơ quan chuyên môn