Huyện ủy

Ban Tổ chức Huyện ủy

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.263 * Email: btchu_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Đỗ Văn Cầm - Chức vụ: Trưởng...

UBKT Huyện ủy

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.266 * Email: ubkthu_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Phạm Văn Sơn - Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT - Điện thoại...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.120 * Email: bantghu_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Hoàng Duy San - Chức vụ: Trưởng ban - Điện thoại:...

Ban Dân vận Huyện ủy

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.3886.195 * Email: bandvhu_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Bà Nguyễn Thị Liễu - Chức vụ: Trưởng ban - Điện thoại...

Văn phòng Huyện ủy

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang * Điện thoại: 0240.2216188 * Email: vanphonghu_sondong@bacgiang.gov.vn I. Bộ máy tổ chức   1. Ông Nguyễn Văn Hồng - Chức vụ: Chánh Văn phòng -...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

SỐ TT TÊN CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI/MAIL LÃNH ĐẠO 1   Ủy ban MTTQ huyện ĐT: 0240.3886.172 Mail: ubmttq_sondong@bacgiang....

Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY SƠN ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020 *******   THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY     Đ/c Nghiêm Xuân Hưởng Bí thư Huyện ủy Điện thoại: 0204 3886 168...

Subscribe to Huyện ủy