Chính sách ưu đãi - Cơ hội đầu tư

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện

Kế hoạch của UBND huyện Sơn Động về  xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước...

Subscribe to Chính sách ưu đãi - Cơ hội đầu tư