Sơn Động: Thành lập các Trung tâm mới

Thực hiện Nghị quyết TW6 (Khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả”, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao; Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Sơn Động.

Trụ sở làm việc Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện sau sáp nhập thành Trụ sở làm việc Trung tâm Văn hoá- Thông tin- Thể thao huyện Sơn Động

Theo đó, thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Sơn Động trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị: Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa – Thể thao thao huyện Sơn Động là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Sơn Động, khi thành lập có 34 chỉ tiêu biên chế. Lãnh đạo Trung tâm có một Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn: Hành chính- Tổng hợp, Văn hóa- Thể thao, Thông tin- Tuyên truyền.

Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Sơn Động được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 3 đơn vị: Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện, khi thành lập Trung tâm có 13 chỉ tiêu biên chế, có một Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Trung tâm gồm các phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp, Chăn nuôi- Thú y, Trồng trọt- Khuyến nông.

Cả hai Trung tâm bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 1-1-2019.

Xuân Thoả