Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Sơn Động