UBND huyện phiên họp thường kỳ: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo

Ngày 16/10, Đồng chí Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ thứ 29 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của UBND huyện trong tháng 10. Cùng dự phiên họp có các Đồng chí Hoàng Văn Trọng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Nguyễn Việt Uớc, Phó chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh phiên họp

Mở đầu phiên họp, UBND huyện đã đánh giá kết quả tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung cao thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; trong đó, chương trình 30a đã giải ngân thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 99% kế hoạch năm; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo kết quả giải ngân vốn đạt 35,72% kế hoạch; đã hỗ trợ 100% nguồn vốn năm 2018 cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đối với chương trình 135, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị Phòng dân tộc, Phòng NN và PTNT, Phòng Tài chính- Kế hoạch và các xã – thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ, tuy nhiên chương trình này còn chưa đạt được kết quả theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Những tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Ngạn chỉ đạo các đơn vị chức năng, các địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; chống tư tưởng trông chờ ỉ nại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng.

Tại phiên họp, UBND huyện cũng đã đánh giá kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng tháng 10, chỉ đạo nhiệm vụ tháng 11/2018; thảo luận đề xuất phương án sát nhập, giải thể 13 tổ chức Hội quần chúng hoạt động trên địa bàn huyện. Thảo luận phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố của huyện chưa đạt tiêu chuẩn theo qui định. Bàn kế hoạch tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử lần thứ 2 năm 2019.

Vi Thuý