Bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa yêu nước

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Động vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước” cho 92 học viên là cán bộ hội phụ nữ cơ sở.

Hội viên phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa yêu nước

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng; Xây dựng con người Việt Nam thấm sâu chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm được những vấn đề của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, trên cơ sở đó phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

                                               Xuân Thoả