Sơn Động: Cấp 2.819 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến tháng 10/2017, các cơ quan chuyên môn của huyện Sơn Động đã thẩm định và cấp 2.819 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 4.371 nghìn m2, vượt kế hoạch chỉ tiêu tỉnh giao.

\

Ảnh Minh họa

Trong đó, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 1.261 giấy với tổng diện tich 1.949 nghìn m2; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 1.558 giấy với tổng diện tích hơn 2.422 nghìn m2.

Thời gian tới, huyện Sơn Động chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tăng thu ngân sách trên địa bàn huyện./.

Xuân Thỏa