Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017

Ngày 26-4, Ban tôn giáo Sở nội vụ tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến pháp Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được tiếp thu các nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 gồm 9 chương 68 điều Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Qua hội nghị này nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, cho cán bộ theo dõi công tác tôn giáo và các đoàn thể chính trị- xã hội giải quyết tốt các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh ở khu dân cư,  nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động  trái với pháp luật của Nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương./. 

Xuân Thỏa