Kỳ họp thứ III HĐND Thị trấn An Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/1, HĐND Thị trấn An Châu tổ chức kỳ họp thứ III, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch HDND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND thị trấn An Châu báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2016, dự toán thu chi ngân sách năm 2017; báo cáo thẩm tra của các Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND Thị trấn An Châu. Theo đó, trong năm 2016 tình hình phát triển kinh tế thị trấn An Châu tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 15,9%, lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, từng bước nâng lên, công tác an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được giữ vững.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; Nghị quyết về ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2016 và  dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; Nghị quyết ban hành chươn trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND Thị trấn An Châu năm 2017; Nghị quyết bổ sung Quy chế về điều chỉnh mức thu tiền khi đặt mộ xây cố đinh tại nghĩa trang nhân dân thị trấn An Châu./.

Trần Chung