Tăng cường quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

(BG) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2934/UBND-NC về việc tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong khi chờ Trung ương hoàn thiện thể chế về hương ước, quy ước, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ước, quy ước. Quan tâm rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, thống nhất, đồng bộ và phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư. Tập trung thẩm định lại hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng đó, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp, huy động, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia giám sát, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh".

Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội, công chức các cơ quan tiếp nhận và thẩm định hương ước, quy ước; bố trí kinh phí phù hợp cho các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác quản lý, thẩm định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, đặc biệt là những hương ước, quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm cho hương ước, quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng dân cư trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội và thực thi pháp luật.

 

*Xem chi tiết 

 

 

 

Công văn số 2934/UBND-NC 

tại đây./.