Thực hiện Nghị Quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về PT Du lịch trên địa bàn huyện Sơn Động giai đoạn 2016-2020