Thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện