Bắc Giang: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giáo dục  quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), ngày 07/11 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3213/KH-UBND về việc triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN năm 2015.

 

Tuyên truyền, phổ biến GDQP&AN nhằm nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật
của mọi người dân (Ảnh minh họa).

Mục đích của việc tập huấn, tuyên truyền nhằm phổ biến các văn bản pháp luật về GDQP&AN  cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, địa phương; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho toàn dân nắm và hiểu được những nội dung cơ bản của pháp luật về GDQP&AN; nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành Luật GDQP&AN, các văn bản pháp luật có liên quan. Qua đó, làm chuyển biến mạnh  mẽ về nhận thức, ý  thức trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch triển khai tập huấn bao gồm các nội dung về Luật GDQP&AN năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Thông tư số 25/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên GDQP&AN; 

 Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung, Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QP&AN; Thông tư số 40/2014/TT-BQP ngày 04/6/2014 của  Bộ Quốc phòng quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương tình bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Thời gian tập huấn trong vòng 01 ngày; đối với cấp tỉnh, huyện  hoàn thành xong trước ngày 12/12/2014; các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về GDQP&AN, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2015. Đến hết năm 2015, hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến cho toàn dân nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật về GDQP&AN.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức, tập huấn, tuyên truyền 

 phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN bảo đảm quân số, đúng thành phần và thời gian theo quy định. Các Sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật  về QP&AN theo đúng kế hoạch./.

 

 

Nguyễn Miền