Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với BCH Đảng bộ xã Long Sơn

     Ngày 13/5, tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 trên địa bàn xã thời gian qua; chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của xã trong thời gian tới .

Toàn cảnh buổi làm việc của tập thể BTVHU với BCH Đảng bộ xã Long Sơn

     Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Ngọc Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn đã báo cáo với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân xã. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, BCH Đảng bộ xã đã lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tiến bộ; xã đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung lãnh chỉ đạo đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm theo qui mô trang trại, …vv. Năm 2013, tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn xã đạt 2.104,32 tấn, tăng 204,32 tấn so với mục tiêu đại hội; lương thực bình quân đầu người đạt 400kg/người/năm, tăng 20kg/người/năm. Bình quân mỗi năm trồng mới được 152 ha rừng kinh tế, đạt 101,3% KH, giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 10 tỷ đồng/năm. Thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hàng năm ước đạt 10 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách đảm bảo đúng qui định.

     Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có bước chuyển biến tiến bộ, qui mô trường lớp học của xã phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã và nâng cao chất lượng giaó dục toàn diện ở các nhà trường; công tác y tế, dân số - KHHGĐ được xã thường xuyên chỉ đạo thực hiện, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng đạt kết quả tích cực; xã luôn là một địa phương dẫn đầu trong huyện trong tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ - các hoạt động thể dục thể thao. Đời sống nhân dân ổn định và có nhiều đổi thay; tỷ lệ hộ nghèo giảm 18,57% so với mục tiêu đại hội, đến nay còn 30,07%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả phấn khởi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên; đến nay xã Long Sơn đã đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

     Năm 2014 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 nhiệm kỳ 2010 - 2015, trên cơ sở những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, xã Long Sơn cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để đạt mục tiêu Đại hội đã đề ra đó là: tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội;  đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tăng cường công tác trồng rừng, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

     Tại buổi làm việc, Ban chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác một số vấn đề như: tiếp tục hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, cơ sở vật chất trường lớp học; hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy lợi; xây dựng cánh đồng mẫu lớn….vv.

     Sau khi nghe xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp xây dựng đối với tập thể xã Long Sơn ở cả mặt đạt được và những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.  

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thắng - Bí thư Huyện uỷ thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà xã Long Sơn đã đạt được và đề nghị trong thời gian tới, xã Long Sơn cần tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa; ưu tiên nguồn vốn để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời tập trung cao cho công tác cán bộ để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trong năm 2015. Đẩy mạnh việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.  

 

                                                                                                                    Thúy-Việt