Bắc Giang: Triển khai hoạt động phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2014

Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL), nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2014 với nhiều nhiệm vụ cụ thể .

Ảnh minh họa.

Theo đó, năm 2014, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, tiếp tục triển khai công tác với nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL từ cấp tỉnh đến cơ sở; triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL thông qua ngày “Ngày Pháp luật”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật có hiệu lực trong năm 2014.

Bên cạnh đó, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh xây dựng nhiệm vụ cụ thể đối với từng quý, như: Quý I/2014, tuyên truyền Hiến pháp; pháp luật về an toàn giao thông; xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quý II/2014, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đất đai sửa đổi; Hiến pháp năm 2013; Luật phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng an ninh; Luật Khoa học; Luật Công đoàn; Luật Lao động; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;… Quý III/2014, tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Doanh nghiệp sửa đổi; Pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người;… Quý IV/2014,  mở rộng hoạt động tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Cư trú; pháp luật về lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về an toàn giao thông;…

Ngoài ra, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch PBGDPL của ngành mình phù hợp với nội dung, yêu cầu của lĩnh vực mình quản lý và nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt chú trọng PBGDPL cho các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số; lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng địa bàn, tập trung tuyên truyền pháp luật cho người dân ở các điểm nóng, những nơi có nhiều tệ nạn xã hội…

Theo: bacgiang.gov.vn