Thường Trực UBND huyện

UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2011 - 2016 
***********************
 
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 

 

Đ/c Nguyễn Quang Ngạn
 Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện
ĐTCQ: 0204 3886 164

Đ/c Giáp Văn Tâm

Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

ĐTCQ: 0204 3886 111

Email:tamgv_sondong@bacgiang.gov.vn

 


Đ/c Nguyễn Việt Ước

Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ: 0204 3886 160

Email:uocnv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đ/c Đinh Quang Hiệp
Ủy viên BTV Huyện ủy, 
Trưởng Công an huyện
Điện thoại: 0204 3886 105
Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng
Ủy viên BTV Huyện ủy, 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
Điện thoại: 0204 3886 106     
Đ/c Tống Thị Hương Giang, HUV
  Trưởng Phòng Tài chính - KH huyện
Điện thoại: 0204 3886 114
 
Đ/c Nông Văn Thực, HUV
Chánh Thanh tra huyện
Điện thoại: 0204 3886 149