Ban Dân vận Huyện ủy

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3886.195
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Bà Nguyễn Thị Liễu
- Chức vụ: Trưởng ban
- Điện thoại: 0240.3887.265
 
2. Ông Hoàng Thái Sơn
- Chức vụ: Phó trưởng ban
- Điện thoại: 0240.3886.195
 
3. Ông Nguyễn Văn Cừ
- Chức vụ: Phó trưởng ban
II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:  
Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu  của Huyện uỷ, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện uý về công tác Dân vận, bao gồm cả công tác tôn giáo.

- Nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết cửa Trưng ương và Tỉnh uỷ về công tác dân vận, đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận .
 
2. Nhiệm vụ:
- Theo dõi, hướng dẫn, kiêm tra các ngành, đoàn thể Huyện và các Tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các  chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác Dân vận .

- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể Huyện theo dõi, nắm tình hình từ trong Đảng đến mọi đối tượng trong các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
 
- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ làm  công tác xây dựng Đảng trong khối Dân vận; nắm tình hình đội ngũ cán bộ trong khối và có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Đảng bộ khi cấp uỷ yêu cầu.

- Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp công tác Dân vận cho Đảng uỷ và các tổ chức quần chúng 
 ở cơ sở.