Trung tâm Dân số - KHHGĐ

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 0240.3886.167

* Email:  ttdssondong_ccds@bacgiang.gov.vn

 

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Bà Đinh Thị Tuyết

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 02403.886.167

- Email: tuyetdt_sondong@bacgiang.gov.vn