Trạm Khuyến nông

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 0240.3886.409

* Email: tramkn_sondong@bacgiang.gov.vn

 

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Ông Vi Văn Chinh

- Chức vụ: Trạm trưởng

- Điện thoại: 02403.886.409

- Email: chinhvv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Lương Văn Hưởng

- Chức vụ: Phó Trạm trưởng

- Điện thoại: 02403.886.409

- Email: huonglv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

 

3. Ông Nguyễn Văn Vinh

- Chức vụ: Phó Trạm trưởng

- Điện thoại: 02403.886.409

- Email: vinhnv_sondong@bacgiang.gov.vn

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về Nông, Lâm, Ngư nghiệp đến nông dân.

- Xây dựng kế hoạch các chương trình dự án khuyến nông trên địa bàn phụ trách, thực hiện một số mô hình trình diễn làm cơ sở nhân ra diện rộng.

- Chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới theo chương trình dự án, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư vào sản xuất đại trà trên địa bàn phụ trách, tiếp nhận các chương trình dự án khuyến nông của tỉnh, Trung ương chuyển về.

- Tham gia xây dựng và phổ biến cho nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng, vật nuôi, lâm sinh và thuỷ sản.

- Tổ chức tham quan, học tập các điển hình tiên tiến, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân, hướng dẫn xây dựng các câu lạc bộ khuyến nông.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, kinh tế thị trường cho cán bộ khuyến nông cơ sở.

- Tổng kết đánh giá hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện, quản lý, theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khuyến nông theo quy định.

- Trực tiếp quản lý điều hành, chỉ đạo việc chi trả lương hàng tháng cho cán bộ khuyến nông cơ sở theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật để tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.