Đội Quản lý TT GT-XD&MT

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 0240.6272.055

* Email:  qlttgtxdmt_sondong@bacgiang.gov.vn

 

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Ông

- Chức vụ: Đội trưởng

- Điện thoại: 02406.272.055

- Email: thuannv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông

- Chức vụ: Đội phó

- Điện thoại: 02406. 272.055

- Email: codv_sondong@bacgiang.gov.vn