Ban Quản lý Dự án xây dựng

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 0240.3886.825

* Email: banqldaxd_sondong@bacgiang.gov.vn

 

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Ông Khúc Trường Sinh

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 02403.886.825

- Email: phuongnv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Hoàng Văn Liêm

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3886.825

- Email: liemhv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

3. Ông Nguyễn Văn Tự

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3886.825

- Email: sinhkt_sondong@bacgiang.gov.vn