Trung tâm phát triển Quỹ đất và CNN

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 02403. 599.558

* Email: ttptquydat_sondong@bacgiang.gov.vn

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Ông Nguyễn Ngọc Ngữ

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3599.558

- Email: phuonghv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Lục Văn An

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3.599.557

- Email: anlv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

3. Ông Giáp Trung Kiên

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3.599.557

- Email: kientg_sondong@bacgiang.gov.vn