Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

SỐ TT

TÊN CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI/MAIL

LÃNH ĐẠO

1

 

Ủy ban MTTQ huyện

ĐT: 0240.3886.172

Mail: ubmttq_sondong@bacgiang.gov.vn

1. Chủ tịch

Trần Thị Phú

2. Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu Đễ

3. Phó Chủ tịch

Hoàng Văn Tân

2

Liên đoàn LĐ huyện

ĐT: 0240.3886.040

Mail: ldld_sondong@bacgiang.gov.vn

1. Chủ tịch

Nguyễn Phồn Sượng

2. Phó Chủ tịch

Ngọc Đức Minh

3

Hội LHPN huyện

ĐT:  0240.3886.141

Mail: hlhpn_sondong@bacgiang.gov.vn

1. Chủ tịch

Chu Thị Toan

2. Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Thắm

3. Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Phương

4

Hội Nông dân huyện

ĐT: 0240.3886.375

Mail: hoind_sondong@bacgiang.gov.vn

1. Chủ tịch

Phạm Thế Nhung

2. Phó Chủ tịch

Dương Văn Có

3. Phó Chủ tịch

Vi Quang Thái

 

5

Huyện đoàn

ĐT: 0240.3886.142

Mail: hd_sondong@bacgiang.gov.vn

1. Bí thư

Hoàng Thị Ngân

2. Phó Bí thư

 

3. Phó Bí thư

Lương Văn Hoàng

 

6

Hội CCB huyện

ĐT: 0240.3886.104

Mail: hccb_sondong@bacgiang.gov.vn

1. Chủ tịch

Nguyễn Xuân Biện

2. Phó Chủ tịch

Phạm Ngọc Ký