Phòng Dân tộc

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3887.271
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông La Hữu Hiệp
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3887.271
 
2. Ông Vi Văn Động
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.271
 
3. Ông Nguyễn Văn Lưu
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.271
II. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác dân tộc trên địa bàn và tổ chức triền khai thực hiện các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

 - Trình UBND huyện kế hoạch, công tác dài hạn và hàng năm về công tác dân tộc; hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt.

 - Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện; công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới dân tộc theo quy định của pháp luật. - Giúp UBND huyện hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác dân tộc.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn khác

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, thống kê, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn với UBND huyện và Ban Dân tộc tỉnh. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Các tin khác