Phòng Dân tộc

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang
* Điện thoại: 0240.3887.271
I. Bộ máy tổ chức
 
1. Ông La Hữu Hiệp
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0240.3887.271
 
2. Ông Vi Văn Động
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.271
 
3. Ông Nguyễn Văn Lưu
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0240.3886.271
II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Các tin khác